heykel
illustrator
illustrator
heykel

HangerArt Kültür ve Sanat

Askıdaki PopülerResimlerAskıdaki Yazılar

Modern Sanat
Modern Sanat Sanatta modernizmin temelleri, ressamların dünyayı gördükleri gibi temsil etmeyi bırakmalarıyla atılmıştır. Temsil, temel sorun haline gelmiş; sanat kendi kendisini konu haline getirmeye başlamıştır.
Sürrealizm
Gerçeküstücülük ya da sürrealizm, Avrupada birinci ve ikinci dünya savaşları arasında gelişmiştir. Temelini, akılcılığı yadsıyan ve karşı-sanat için çalışan ilk dadaistlerin eserlerinden alır. 1924te "Manifeste du Surrealisme"i (Sürrealizm Manifestosu) hazırlayan şair Andre Bretona göre gerçeküstücülük,
Performans sanatı
Performans sanatı, 1960lı yıllarda ortaya çıkan, izleyicinin önünde canlı olarak icra edilen bir sanat biçimidir. Performans sanatı etkinlikleri bazen happening olarak da adlandırılır. Bunun yanı sıra Fluxus, beden sanatı, süreç sanatı ile yakından ilgilidir.
İllüstrasyon
İllüstrasyon (Fransızca: illustration), resim sanatının abartılı ya da doğada benzeri görülemeyecek ve deneysel olarak kurgulanamayacak kompozisyonların resmedilmesi demektir. Gerçekçi resim sanatının
Sanat

Sanat, en genel anlamıyla yaratıcılığın ve hayalgücünün ifadesi olarak anlaşılır. Tarih boyunca neyin sanat olarak adlandırılacağına dair fikirler sürekli değişmiş, bu geniş anlama zaman içinde değişik kısıtlamalar getirilip yeni tanımlar yaratılmıştır.

Askıdakiler